فارسی/fa

Tasks

2 factor authentication
2 December 2015 16:00:45
Fa/تأیید دوعاملی

13 March 2016 10:50:10

A website I am trying to access is unreachable
25 November 2015 03:18:47
Fa/وبگاهی که می‌خواهم به آن بروم در دسترس نیست

13 March 2016 11:00:15

Access to the Web
19 November 2015 10:36:06
Fa/دسترسی به اینترنت

21 March 2016 12:57:13

Can I be anonymous whilst using my phone
27 November 2015 16:34:01
Fa/می‌شود هنگام استفاده از تلفن ناشناس بمانم؟

13 March 2016 10:54:31

Computer
27 November 2015 15:52:42
Fa/رایانه

12 March 2016 11:34:45

Data
24 November 2015 22:00:23
Fa/داده‌ها

12 March 2016 11:48:12

Email
27 November 2015 16:01:51
Fa/رایانامه

13 March 2016 11:46:00

FAQ
1 December 2015 18:27:37
Fa/پرسش‌های متداول

13 March 2016 10:57:10

Find a reliable hosting provider
2 December 2015 16:30:36
Fa/پیدا کردن ارائه‌کنندهٔ میزبان قابل اطمینان

13 March 2016 10:46:30

Google mail
20 November 2015 09:07:27
Fa/رایانامهٔ Google

13 March 2016 11:09:39

How can I access censored websites from my phone
27 November 2015 16:34:29
Fa/چگونه می‌توانم از تلفنم به وبگاه‌های سانسورشده دسترسی پیدا کنم؟

13 March 2016 11:57:37

How can I prevent getting a virus infection from an email
27 November 2015 16:06:00
Fa/چگونه می‌توانم از ویروسی شدن با رایانامه پیشگیری کنم؟

13 March 2016 12:27:34

How can I prevent my computer from malfunctioning
27 November 2015 15:53:42
Fa/چگونه می‌توانم از بد کار کردن رایانه‌ام پیشگیری کنم؟

13 March 2016 12:48:02

How can I see who the email is really from?
19 November 2015 15:40:51
Fa/از کجا بفهمم رایانامه واقعاً از طرف کیست؟

13 March 2016 13:07:22

How can I stop spam
26 November 2015 09:15:45
Fa/چگونه می‌توانم جلوی هرزنامه‌ها را بگیرم؟

21 March 2016 12:34:55

How do I know if someone else is accessing my email account
24 November 2015 22:01:38
Fa/اگر فرد دیگری به حساب رایانامهٔ من دسترسی داشته باشد، چگونه می‌توانم بفهمم؟

21 March 2016 11:57:14

How to protect your phone from virus infection
27 November 2015 16:35:01
Fa/چگونه تلفنتان را از ویروس گرفتن محافظت کنید

21 March 2016 12:01:44

Hushmail
20 November 2015 09:10:41
Fa/Hushmail

21 March 2016 12:08:14

I want to be anonymous connecting to the web
27 November 2015 16:25:26
Fa/می‌خواهم وقتی به اینترنت وصل می‌شوم ناشناس باشم

21 March 2016 12:43:55

I want to be anonymous when browsing the web
27 November 2015 16:26:02
Fa/می‌خواهم وقتی وب‌گردی می‌کنم ناشناس بمانم

21 March 2016 12:24:58

I want to be certain of the recipient's identity (and vice versa)
25 November 2015 22:13:06
Fa/می‌خواهم از هویت گیرنده (و بر عکس)‌ مطمئن باشم

21 March 2016 12:27:23

I want to be protected from malicious emails
25 November 2015 22:15:19
Fa/می‌خواهم در برابر رایانامه‌های آسیب‌رساننده محافظت شده باشم

21 March 2016 12:32:20

I want to communicate securely
1 December 2015 15:38:40
Fa/می‌خواهم ارتباطاتم ایمن باشد

21 March 2016 12:52:10

I want to delete metadata from my files
19 November 2015 12:16:22
Fa/می‌خواهم فراداده‌ها را از فایل‌هایم حذف کنم

21 March 2016 15:31:14

I want to destroy data
25 November 2015 22:05:11
Fa/می‌خواهم داده‌ها را از بین ببرم

21 March 2016 15:34:24

I want to ensure that my data is never lost
25 November 2015 03:32:28
Fa/می‌خواهم مطمئن شوم داده‌هایم هرگز از دست نمی‌روند

21 March 2016 15:37:22

I want to find out about existing options for authenticating email
19 November 2015 16:07:23
Fa/می‌خواهم دربارهٔ گزینه‌های موجود برای تأیید صحت رایانامه اطلاعاتی داشته باشم

21 March 2016 15:44:12

I want to have a private phone conversation
1 December 2015 15:50:25
Fa/می‌خواهم گفت‌وگویی خصوصی با تلفن داشته باشم

21 March 2016 15:49:31

I want to hide my traces
25 November 2015 17:03:43
Fa/می‌خواهم ردّ پایی از من باقی نماند

21 March 2016 16:10:44

I want to investigate other options
26 November 2015 10:23:27
Fa/می‌خواهم ببینم گزینه‌های دیگر چیست

29 March 2016 19:07:07

I want to know about options for private chat
3 December 2015 15:41:48
Fa/می‌خواهم دربارهٔ گزینه‌های گپ خصوصی بدانم

21 March 2016 18:42:26

I want to learn about circumventing Internet censorship
25 November 2015 13:24:49
Fa/می‌خواهم دربارهٔ روش‌های دور زدن سانسور اینترنت بدانم

22 March 2016 23:55:59

I want to learn about digital signatures
19 November 2015 16:55:15
Fa/می‌خواهم در مورد امضای دیجیتالی چیزهایی بدانم

22 March 2016 23:58:16

I want to learn about encrypting email
23 November 2015 19:46:53
Fa/می‌خواهم در مورد رمزگذاری رایانامه اطلاعاتی داشته باشم

23 March 2016 00:05:15

I want to learn about secure audio and video conferencing
26 November 2015 14:10:42
Fa/می‌خواهم دربارهٔ همایش‌های اینترنتی صوتی و تصویری ایمن بدانم

23 March 2016 00:11:15

I want to prevent unauthorised access to my data
2 December 2015 15:38:20
Fa/می‌خواهم از دسترسی غیرمجاز به داده‌هایم جلوگیری کنم

23 March 2016 00:16:54

I want to protect my Email
25 August 2015 01:38:58
Fa/می‌خواهم از رایانامه‌ام محافظت کنم

22 March 2016 17:53:45

I want to protect my computer from virus infection
2 December 2015 15:31:01
Fa/می‌خواهم از رایانه‌ام در برابر ابتلا به ویروس محافظت کنم

23 March 2016 00:22:41

I want to protect my email account from unauthorised access
25 November 2015 22:21:15
Fa/می‌خواهم از حساب رایانامه‌ام در برابر دسترسی غیرمجاز محافظت کنم

23 March 2016 00:24:25

I want to recover data
2 December 2015 15:40:01
Fa/می‌خواهم داده‌هایم را بازیابی کنم

23 March 2016 00:26:49

I want to send & receive secure messages from my phone
2 December 2015 11:50:00
Fa/می‌خواهم با تلفنم پیام‌های ایمن بفرستم و دریافت کنم

23 March 2016 23:14:18

I want to send a pseudonymous email
26 November 2015 10:18:48
Fa/می‌خواهم رایانامهٔ مستعار بفرستم

23 March 2016 00:34:37

I want to send a secure SMS (text message)
2 December 2015 11:55:15
Fa/می‌خواهم SMS (پیامک یا پیام نوشتاری) ایمن بفرستم

23 March 2016 00:36:17

I want to send an anonymous email
27 November 2015 16:12:34
Fa/می‌خواهم رایانامهٔ ناشناس بفرستم

23 March 2016 00:43:15

I want to share a document securely
25 November 2015 03:37:08
Fa/می‌خواهم سندی را به‌طور ایمن همرسانی کنم

23 March 2016 00:46:08

I would like to connect to a website anonymously
19 November 2015 10:58:09
Fa/می‌خواهم به‌طور ناشناس به وبگاهی متصل شوم

23 March 2016 00:47:26

I would like to connect to a website securely
2 December 2015 15:29:30
Fa/می‌خواهم به‌طور ایمن به وبگاهی متصل شوم

26 March 2016 15:31:14

I would like to prevent others from accessing my computer
25 November 2015 15:52:58
Fa/می‌خواهم جلوی دسترسی دیگران به رایانه‌ام را بگیرم

24 March 2016 00:00:43

I'd like to have an anonymous conversation
26 November 2015 14:30:56
Fa/می‌خواهم گفت‌وگوی ناشناسی داشته باشم

24 March 2016 00:05:13

I'm worried someone is trying to lure me with a fake email (phishing)
27 November 2015 16:03:55
Fa/نگرانم کسی در تلاش برای فریب دادن من با یک رایانامهٔ جعلی باشد (فیشینگ)

24 March 2016 00:09:37

Identity or Location
27 November 2015 16:23:25
Fa/هویت یا مکان

24 March 2016 00:14:20

Kolabnow
27 November 2015 16:16:15
Fa/Kolabnow

24 March 2016 00:15:41

Minimising damage from a lost or stolen computer
27 November 2015 15:54:59
Fa/به حداقل رساندن زیان گم کردن یا دزدیده شدن رایانه

24 March 2016 00:17:22

My Website
27 November 2015 16:27:12
Fa/وبگاه من

24 March 2016 00:20:13

Online Conversations
20 November 2015 12:37:19
Fa/گفت‌وگوهای اینترنتی

24 March 2016 00:21:12

Only one of us knows how to use encryption
25 September 2015 14:43:50
Fa/فقط یکی از ما می‌داند چطور از رمزگذاری استفاده کند

24 March 2016 00:23:28

Phone
27 November 2015 16:33:15
Fa/تلفن

26 March 2016 10:16:49

Protect files and messages on my phone
27 November 2015 16:38:22
Fa/حفاظت از فایل‌ها و پیام‌های روی تلفن

26 March 2016 10:19:36

Protect my site from denial of service attacks
24 November 2015 16:48:41
Fa/حفاظت از وبگاه در برابر حملهٔ محروم‌سازی از سرویس

26 March 2016 10:25:54

ProtonMail
27 August 2015 17:26:55
Fa/ProtonMail

26 March 2016 10:30:06

Reset passwords and security questions
26 November 2015 09:49:11
Fa/بازنشانی گذرواژه و پرسش‌های امنیتی

26 March 2016 10:34:02

RiseUp email
25 August 2015 04:28:55
Fa/رایانامهٔ RiseUp

26 March 2016 10:59:27

Run your own mail server
23 November 2015 21:55:38
Fa/سرور رایانامهٔ خودتان را اداره کنید

26 March 2016 11:01:55

SafeMail
20 November 2015 09:18:29
Fa/Safemail

26 March 2016 11:04:29

Social Network
26 November 2015 16:40:20
Fa/شبکهٔ اجتماعی

26 March 2016 12:17:33

Test my site for vulnerabilities
26 November 2015 10:40:02
Fa/بررسی وبگاه من از نظر آسیب‌پذیری

26 March 2016 11:13:26

The website loads but is unrecognisable - it looks like another site
24 November 2015 19:08:31
Fa/وبگاه بارگیری می‌شود ولی قابل شناسایی نیست – مثل وبگاه دیگری به نظر می‌رسد

26 March 2016 11:16:06

To find a reliable email provider
25 November 2015 22:24:06
Fa/پیدا کردن ارائه‌دهندهٔ معتبر رایانامه

26 March 2016 11:19:34

To send an email that no one but me and the recipient can read
25 November 2015 03:41:45
Fa/فرستادن رایانامه‌ای که هیچ‌کس به‌جز من و گیرنده نتواند آن را بخواند

26 March 2016 11:20:40

Tutanota
20 November 2015 09:20:03
Fa/Tutanota

26 March 2016 11:22:11

Useful apps for my phone
2 December 2015 12:02:06
Fa/برنامه‌های مفید برای تلفن

26 March 2016 11:24:36

Types

Censorship
24 November 2015 21:29:48
Fa/سانسور

26 March 2016 11:40:42

Data Loss
24 November 2015 21:30:55
Fa/از دست رفتن داده‌ها

26 March 2016 11:43:38

Impersonation
23 November 2015 21:49:21
Fa/جعل هویت

26 March 2016 11:48:38

Profiling your identity and actions
24 November 2015 21:48:42
Fa/نمایه‌سازی هویت و اقدامات شما

26 March 2016 11:56:33

Surveillance
24 November 2015 21:56:53
Fa/تجسس

26 March 2016 12:02:40

Unauthorised Access
24 November 2015 21:43:59
Fa/دسترسی غیرمجاز

26 March 2016 12:12:57

Tools and Services

Avast
26 November 2015 09:04:20
Fa/Avast

26 March 2016 12:38:57

BitMask
26 November 2015 15:22:28
Fa/BitMask

26 March 2016 12:35:41

BittorrentSync
2 December 2015 13:47:57
Fa/BittorrentSync

26 March 2016 12:47:39

Bleachbit
24 November 2015 15:57:59
Fa/Bleachbit

26 March 2016 12:53:33

Bleep
25 November 2015 10:58:09
Fa/Bleep

26 March 2016 12:57:33

CCleaner
25 November 2015 16:11:40
Fa/CCleaner

26 March 2016 13:01:53

Comodo
1 December 2015 15:32:45
Fa/Comodo

26 March 2016 13:05:45

Cryptocat
26 November 2015 13:19:42
Fa/Cryptocat

26 March 2016 19:58:01

DiskCryptor
25 November 2015 17:32:35
Fa/DiskCryptor

26 March 2016 19:57:31

Dm-crypt
25 November 2015 16:02:04
Fa/Dm-crypt

26 March 2016 19:56:48

Eraser
25 November 2015 16:23:18
Fa/Eraser

26 March 2016 19:56:00

Firechat
1 December 2015 15:57:08
Fa/Firechat

26 March 2016 19:55:24

FlashBlock
27 November 2015 16:49:02
Fa/FlashBlock

26 March 2016 19:54:50

FlashControl
25 November 2015 15:49:47
Fa/FlashControl

26 March 2016 19:54:26

GPG4USB
27 November 2015 16:49:55
Fa/GPG4USB

26 March 2016 19:53:58

Ghostery
26 November 2015 16:00:48
Fa/Ghostery

26 March 2016 19:53:18

HTTPS Everywhere
27 November 2015 16:50:52
Fa/HTTPS Everywhere

26 March 2016 19:52:54

Herdict
25 November 2015 13:51:55
Fa/Herdict

26 March 2016 19:52:13

Jitsi
26 November 2015 13:08:17
Fa/Jitsi

26 March 2016 19:51:41

Jitsi Meet
26 November 2015 14:29:07
Fa/Jitsi Meet

26 March 2016 19:51:07

KeePass Password Safe
26 November 2015 09:52:51
Fa/KeePass Password Safe

26 March 2016 19:50:30

Lantern
25 November 2015 11:23:44
Fa/Lantern

26 March 2016 19:49:42

LibreCrypt
25 November 2015 17:39:38
Fa/LibreCrypt

26 March 2016 19:49:16

Lightbeam
26 November 2015 16:37:09
Fa/Lightbeam

26 March 2016 19:48:47

Linphone
27 November 2015 16:54:59
Fa/Linphone

26 March 2016 19:48:16

LinuxLive USB Creator
25 November 2015 15:14:02
Fa/LinuxLive USB Creator

26 March 2016 19:47:44

Mailpile
27 November 2015 16:55:43
Fa/Mailpile

26 March 2016 19:47:05

Mailvelope
27 November 2015 16:56:18
Fa/Mailvelope

26 March 2016 19:46:36

Mega
25 November 2015 16:58:58
Fa/Mega

26 March 2016 19:45:48

Nessus
26 November 2015 11:26:06
Fa/Nessus

26 March 2016 19:45:20

NetCraft
26 November 2015 09:29:44
Fa/NetCraft

26 March 2016 19:44:47

Nmap
27 November 2015 16:57:46
Fa/Nmap

26 March 2016 19:44:15

NoRoot Firewall
26 November 2015 15:51:25
Fa/NoRoot Firewall

26 March 2016 19:43:45

NoScript
25 November 2015 13:21:20
Fa/NoScript

26 March 2016 19:43:15

Onion Browser
26 November 2015 15:03:43
Fa/Onion Browser

26 March 2016 19:42:38

Orbot
26 November 2015 14:46:56
Fa/Orbot

26 March 2016 19:41:58

Orweb
26 November 2015 14:56:27
Fa/Orweb

26 March 2016 19:41:30

Panicbutton
2 December 2015 14:02:09
Fa/Panicbutton

26 March 2016 19:40:56

Peerio
2 December 2015 14:12:08
Fa/Peerio

26 March 2016 19:40:34

Pidgin Adium
27 November 2015 16:59:52
Fa/Pidgin Adium

26 March 2016 19:40:01

Psiphon
25 November 2015 11:29:25
Fa/Psiphon

26 March 2016 19:39:30

Purify
26 November 2015 16:19:14
Fa/Purify

26 March 2016 19:39:00

Qubes OS
25 November 2015 15:29:33
Fa/Qubes OS

26 March 2016 19:38:09

Recuva
2 December 2015 15:44:24
Fa/Recuva

26 March 2016 19:37:38

Ricochet IM
27 November 2015 17:03:11
Fa/Ricochet IM

26 March 2016 19:37:02

SMSSecure
2 December 2015 12:00:47
Fa/SMSSecure

26 March 2016 19:36:24

ScriptBlock
25 November 2015 15:38:45
Fa/ScriptBlock

26 March 2016 19:35:52

Signal
3 December 2015 15:45:26
Fa/Signal

26 March 2016 19:35:16

SilentPhone
1 December 2015 17:42:08
Fa/SilentPhone

26 March 2016 19:34:48

SpoofMac
24 November 2015 15:41:19
Fa/SpoofMac

26 March 2016 19:34:11

SureSpot
2 December 2015 11:54:18
Fa/SureSpot

26 March 2016 19:33:42

Symantec Endpoint
25 November 2015 17:52:58
Fa/Symantec Endpoint

26 March 2016 19:33:17

Tails OS
25 November 2015 11:39:24
Fa/Tails OS

26 March 2016 19:32:34

Telegram
26 November 2015 14:09:01
Fa/Telegram

26 March 2016 19:32:03

Tor Browser
27 November 2015 17:18:53
Fa/Tor Browser

26 March 2016 19:31:37

Tor Messenger
24 November 2015 18:41:14
Fa/Tor Messenger

26 March 2016 19:31:12

Tor2Web
28 October 2015 18:01:21
Fa/Tor2Web

26 March 2016 19:30:30

TorBirdy
26 November 2015 10:16:56
Fa/TorBirdy

26 March 2016 19:30:14

Truecrypt
25 November 2015 17:19:30
Fa/Truecrypt

26 March 2016 19:29:46

UBlock
26 November 2015 16:09:10
Fa/UBlock

26 March 2016 19:29:21

UProxy
25 November 2015 15:01:49
Fa/UProxy

26 March 2016 19:28:52

Veracrypt
25 November 2015 17:26:42
Fa/Veracrypt

26 March 2016 19:28:07

Virtualbox
26 November 2015 09:14:03
Fa/Virtualbox

26 March 2016 19:27:39

Whonix
25 November 2015 11:50:08
Fa/Whonix

26 March 2016 19:27:12

WorldIP
26 November 2015 09:41:10
Fa/WorldIP

26 March 2016 19:26:41