Fa/رایانه


Scenario/fa:
  • The symbol "[[" was used in a place where it is not useful.
  • The part "," of the query was not understood. Results might not be as expected.
  • The part "|Data Loss" of the query was not understood. Results might not be as expected.
  • The part "]]" of the query was not understood. Results might not be as expected.
(Unauthorised Access, Data Loss fa)


بخش بزرگی از هویت دیجیتال ما، سال‌ها سابقهٔ کارهایمان و نرم‌‌افزارهایی که بادقت پیکربندی شده‌اند در رایانه‌های ما وجود دارد. یک رایانهٔ شکسته، دزدیده‌شده یا خراب می‌تواند تبدیل به یک فاجعه کوچک (یا بزرگ) شود. این بخش به این موضوع می پردازد که بهترین روش برای محافظت از رایانه‌تان در برابر خطرات مختلف فیزیکی و دیجیتالی چیست.

From Here/fa


  • Fa/رایانه