Fa/رایانامه


Scenario/fa:
  • The symbol "[[" was used in a place where it is not useful.
  • The part "," of the query was not understood. Results might not be as expected.
  • The part "|Surveillance" of the query was not understood. Results might not be as expected.
  • The part "]]" of the query was not understood. Results might not be as expected.
(Profiling your identity and actions, Surveillance fa)


فرستادن یا نفرستادن - مسئله این است! و شاعرانه هم نیست: رایانامه (ایمیل) بخشی همه‌گیر از زندگی اینترنتی ماست، ولی بسیار قدیمی هم هست، و در طول این سال‌ها، طراحی ۳۰ سالهٔ آن از نظر امنیتی بهبود چندانی پیدا نکرده است.

رایانامه در اصل از دو قسمت ساخته می‌شود: «متن» که محتوای پیام را دربردارد، و «عنوان» که اطلاعاتی دربارهٔ نویسندهٔ رایانامه، شخص گیرنده، زمان ارسال، و غیره دارد. همهٔ این اطلاعات را، که فراداده نامیده می‌شوند، می‌توان از سوابق رایانامه‌ها جمع‌آوری کرد و به آن‌ها قالب داد، همان‌طور که در پروژهٔ MIT به‌نام Immersion دیده می‌شود. از طرف دیگر، از محتوای پیام‌ها می توان محافظت کرد، و پرسش‌های مختلفی که ممکن است دربارهٔ چگونگی ایمن کردن رایانامه‌تان داشته باشید، در این بخش پاسخ داده شده‌اند.

راهنماهای مقدماتی و خوب دیگر در زمینهٔ ایمنی رایانامه عبارت‌اند از مقدمه‌ای بر امنیت رایانامه‌ای از دستورالعمل‌های Floss و فصل چندزبانهٔ ارتباطات ایمن از پروژهٔ Security in a box.

From Here/fa


  • Fa/رایانامه