Fa/داده‌ها


Scenario/fa:
  • The symbol "[[" was used in a place where it is not useful.
  • The part "," of the query was not understood. Results might not be as expected.
  • The part "|Data Loss" of the query was not understood. Results might not be as expected.
  • The part "]]" of the query was not understood. Results might not be as expected.
(Unauthorised Access, Data Loss fa)


داده‌های شما مال شماست. حفاظت از آن‌ها در برابر گم شدن، خراب شدن یا دسترسی غیرمجاز به تلاش نیاز دارد و به‌طور پیش‌فرض، داده‌های شما فقط همان قدر ایمن است که دستگاهی که آن‌ها را ذخیره می‌کند. این بخش به حفاظت از داده‌های دفتر کار شما می‌پردازد. برای اطلاع از راه‌های حفاظت از داده‌ها در اینترنت، لطفاً به بخش‌های رایانامه، گفت‌وگوهای اینترنتی و دسترسی به اینترنت مراجعه کنید.

From Here/fa


  • Fa/داده‌ها