Fa/می‌شود هنگام استفاده از تلفن ناشناس بمانم؟


Scenario/fa:
  • The symbol "[[" was used in a place where it is not useful.
  • The part "," of the query was not understood. Results might not be as expected.
  • The part "|Surveillance" of the query was not understood. Results might not be as expected.
  • The part "]]" of the query was not understood. Results might not be as expected.
(Profiling your identity and actions, Surveillance fa)


پاسخ کوتاه این است که نه،‌ نمی‌توانید، و دلایل مختلفی برای آن وجود دارد. سیم‌کارت شما مستقیماً به هویت، حساب یا مرکز خرید شما وصل است. شماره‌های IMEI و IMSI در تلفن شما یکتا هستند و ممکن است مستقیماً به مکان و/یا هویت شما هم وصل شده باشند. به‌طور کلی، ردگیری تلفن همراه فناوری کاملاً جاافتاده‌ای است و تنها راه پیشگیری از این نوع ردگیری مکانی خارج کردن باتری، همراه داشتن یک وسیلهٔ جانبی قفس فاراده‌مانند، یا همراه نبردن تلفن همراه است.

به هر حال اگر بخواهید می توانید اینترنت را از تلفنتان به‌طور ناشناس مرور کنید:

  • کاربران Android می‌توانند Orbot یا Orweb browser نصب کنند.
  • کاربران iPhone می توانند Onion Browser نصب کنند.


  • Fa/می‌شود هنگام استفاده از تلفن ناشناس بمانم؟