Fa/دسترسی به اینترنت


Scenario/fa:
  • The symbol "[[" was used in a place where it is not useful.
  • The part "," of the query was not understood. Results might not be as expected.
  • The part "|Surveillance" of the query was not understood. Results might not be as expected.
  • The part "," of the query was not understood. Results might not be as expected.
  • The part "|Profiling your identity and actions" of the query was not understood. Results might not be as expected.
  • The part "]]" of the query was not understood. Results might not be as expected.
(Censorship, Surveillance, Profiling your identity and actions fa)


گاهی دسترسی به یک وبگاه می‌تواند دردسر داشته باشد. دلایل چندی برای این موضوع وجود دارد: برای مثال آن وبگاه ممکن است در جایی که شما قرار دارید فیلتر شده باشد، ولی شاید هم یک مشکل سادهٔ اتصال به اینترنت باشد.

این قسمت چگونگی رفع اشکال اتصالتان به اینترنت را بررسی می‌کند، موضوع دور زدن فیلتر وبگاه‌ها را معرفی می‌کند، و راه‌های اتصال ایمن و ناشناس به وبگاه‌ها را مورد بحث قرار می دهد.

مقدمه‌ای بر این موضوع‌ها در صفحه‌های اینترنت واقعاً چطور کار می‌کند؟ و ایمنی اینترنتی پایه از دستورالعمل‌های Floss و به‌طور مفصل‌تر در راهنمای مرور اینترنت با آگاهی از حریم خصوصی و ایمنی یافت می‌شود.

From Here/fa


  • Fa/دسترسی به اینترنت