Fa/می‌خواهم داده‌ها را از بین ببرم


Scenario/fa:
  • The symbol "[[" was used in a place where it is not useful.
  • The part "," of the query was not understood. Results might not be as expected.
  • The part "|Data Loss" of the query was not understood. Results might not be as expected.
  • The part "]]" of the query was not understood. Results might not be as expected.
(Unauthorised Access, Data Loss fa)


شایعه‌ها راست از کار درآمدند – رایانه‌ها نمی‌توانند داده‌ها را حذف کنند. داده‌هایی که قبلاً با استفاده از روش استاندارد حذف >‌ خالی کردن سطل زباله از رایانه، USB یا کارت SD شما حذف شده‌اند را می‌توان بازیابی کرد. به‌منظور از بین بردن داده‌ها باید اطلاعات تازه‌ای روی محل فیزیکی آن‌ها در دیسک نوشته شوند. ابزارهای خاصی برای این منظور وجود دارند، از جمله Bleachbit برای Windows و Linux، و نیز CCleaner و Eraser برای Windows. کاربران MacOS می‌توانند فنون مذکور در این راهنما یا توصیه‌های مربوط به SecureTrash را در وبگاه Apple پیگیری کنند.

From Here/fa


  • Fa/می‌خواهم داده‌ها را از بین ببرم