Browse wiki

Fa/چگونه تلفنتان را از ویروس گرفتن محافظت کنید
Base Page How to protect your phone from virus infection +
Language fa  +
Scenario Task Description بهترین راه برای دور نگه‌داشتن تلفنتان از ببهترین راه برای دور نگه‌داشتن تلفنتان از بدافزارها این است که: * سیستم عامل و همهٔ برنامه‌ها را به‌روز نگه‌دارید. * مطلقاً هیچ برنامه‌ای خارج از GooglePlay و AppStore نصب نکنید. حتی این روش‌ها هم شاید شما را کاملاً محافظت نکنند؛ حمله‌کنندگانی شناحته شده‌اند که توانسته‌اند بدافزارهایشان را در مجموعه‌های رسمی Google و Apple وارد کنند. می‌توانید [https://www.avast.com/free-mobile-security ویروس‌کش] نصب کنید و توصیه می‌شود دیوار آتش (فایروال) [https://support.apple.com/en-us/HT201642 iPhone] یا چیزی شبیه به [https://play.google.com/store/apps/details?id=app.greyshirts.firewall NoRoot Firewall] را برای Android فعال کنید. برای ایمن ماندن در برابر نوشته شدن (یا تزریق شدن) بدافزارها در وبگاه‌های گوناگون، برنامه‌ای برای پیشگیری از ورود برنامه‌ها مانند [https://www.ghostery.com/en/try-us/download-add-on/ Ghostery] یا [https://www.ublock.org/ uBlock] برای Android یا [https://www.purify-app.com/ Purify app] برای iPhone نصب کنید.app.com/ Purify app] برای iPhone نصب کنید.
Has queryThis property is a special property in this wiki. Fa/چگونه تلفنتان را از ویروس گرفتن محافظت کنید + , Fa/چگونه تلفنتان را از ویروس گرفتن محافظت کنید + , Fa/چگونه تلفنتان را از ویروس گرفتن محافظت کنید + , Fa/چگونه تلفنتان را از ویروس گرفتن محافظت کنید +
Categories Scenario Task Translation  +
Modification dateThis property is a special property in this wiki. 21 March 2016 12:01:44  +
hide properties that link here 
  No properties link to this page.
 

 

Enter the name of the page to start browsing from.