Fa/دسترسی غیرمجاز

Revision as of 12:12, 26 March 2016 by Md emami (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


دسترسی به منابع حفاظت‌شده بدون کسب اجازه در اغلب موارد غیرمجاز است و می‌تواند مخرب باشد. این فرایند و پیامدهای آن خیلی خوب در این مقالهٔ غیرعادی توصیف شده‌اند. برای کسانی که می‌خواهند به حساب‌ها و دستگاه‌های شما دسترسی غیرمجاز پیدا کنند، راه‌های بسیاری وجود دارد، از جمله:‌ شکستن گذرواژهٔ‌ شما از طریق نمایه‌سازی و حمله‌های جستجوی فراگیر (brute-force)، مهندسی اجتماعی، نصب بدافزار در دستگاه شما، و جز این‌ها.